Årsrapport
2017

Næringseiendom

Organisering

Eiere av Sunndal Næringseiendom AS (SNE) er Hydro 37%, Sunndal kommune 36% og SIVA Eiendom Holding 27%. Selskapets virkeområde er næringseiendom. Selskapet er basert på kommersielle vilkår.

SNE kan selv oppføre og eie næringsbygg eller delta i næringseiendomsprosjekter sammen med andre.

SNE kjøper administrative ressurser fra SUNS til daglig ledelse og forretningsførsel av SNE og de to heleide datterselskapene Mongstu Eiendom AS og Sjølseng Eiendom AS.

Sunndal Næringspark

Sunndal Næringspark er næringsarealene nord for Fv 62 mellom Driva og Litldalselva. SNE eier, utvikler og forvalter ikke-utbygde tomter i Næringsparken regulert til næringsformål.

I perioden 2011 – 2014 ble næringsarealene nord for Industriveien oppfylt ved bruk av masser fra Oppdølsstrandtunnelen, i tråd med avtaler mellom Hydro, kommunen, Statens Vegvesen og SNE.

Næringsarealene i Næringsparken er regulert til «industri», unntatt arealene sør for Industrivegen og nærmest sentrum som er regulert til «forretning/kontor/industri».