Årsrapport
2016

Omsetning og resultat

Omsetningen i 2016 på nær 22 mill kr er den høyeste i selskapets historie. Næringslivets egeninnsats i SuSu-Programmet utgjør 4,2 mill av omsetningen. Årsresultatet er godt over gjennomsnittet de siste årene.

Overskuddet for 2016 foreslås tilført egenkapitalen. Selskapet har en egenkapitalgrad på 43 %. Sunndalsfondet (KOMP-midler) er da holdt utenom.

Salg av tjenester

Samlet administrasjonsinntekt / salg av tjenester kom på kr. 4 357 387.

SUNS har utført tjenester innen prosjektledelse, -drift og -regnskap i prosjekter der SUNS er delaktig. Videre utført daglig ledelse og regnskap for SNE og SNEs to datterselskap, samt utført tjenester for Aura Næringshage AS, Sunndal Næringsforening m.fl.

Prosjektrelaterte inntekter

Samlet prosjektrelaterte inntekter kom på kr 14 605 979.

Det største enkeltprosjektet har vært SuSu-programmet som utgjorde en omsetning på 9,8 mill kr inkl egeninnsats.

Utbytte

SUNS var med på etableringa av SuCom i 2000, og eier 20% av aksjene i selskapet. Selskapet har hatt en god utvikling. Fra 2015 er det utbetalt utbytte til eierne. Styret i SUNS har vedtatt å disponere utbyttet fra SuCom til å styrke tilskuddsposten (jfr kap 2).

Sunndal Sparebank inviterte i 2013 til tegning av egenkapitalbevis; et utbytteberettiget egenkapitalinstrument for sparebanker. Sammen med mange aktører i lokalt næringsliv deltok SUNS i tegningen. Eierne av egenkapitalbevisene er siden 2014 tildelt utbytte.

Høy aktivitet og god drift

Budsjettmessig styres SUNS mot et årsresultat på «null-pluss». Høy aktivitet og god drift er hovedforklaringen bak omsetningsrekorden og det gode resultatet i 2016. Kompetente og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for SUNS høye aktivitetsnivå.

Nøkkeltall

Samlet omsetning 2016

21,6 mill.

Inntekter 2016

Økonomisk utvikling

Egenkapitalutvikling