Skroll ned Til toppen

Prosjekt

SUNS har bred erfaring innen utvikling, ledelse og drift av prosjekter og samarbeidstiltak for næringsutvikling i Sunndal. Prosjektene utføres i egen regi, sammen med samarbeidspartnere, eller på oppdrag fra eksterne aktører.

Oversikt over prosjektporteføljen til SUNS i 2018/19.

SuSu-programmet

Prosjekteier: Sunndal og Surnadal kommuner
Utfører: SUNS+Surnadal kommune, avd utvikling/næring
Finansiering: Kommunene, M&R fk og lokalt næringsliv
Varighet: 2018 – 2021

4-årig næringssamarbeid, videreføring av program 2014-17.

Gjennom bedriftsretta tiltak og tiltak for å styrke regionen som arbeidsmarked skal SuSu-Programmet bidra til å bygge opp under visjonen «Sammen om en døgnåpen region i vekst».

 

Entreprenørskap og rekruttering, inkl. Idéfestivalen

Prosjekteier: Skolene, lokalt næringsliv og SUNS
Utfører: SUNS
Finansiering: Renter KOMP, SUNS, Su kommune og lokalt næringsliv
Varighet: 2014 – 2017
Videreført: 2018 - 2021

Entreprenørskapsarbeidet i Sunndal har pågått siden 2006. De siste fire årene (2014-2017) har arbeidet vært drevet gjennom prosjektet «Entreprenørskap og rekruttering», organisert i et tredelt partnerskap mellom:

  • Næringslivet / lokalt næringsliv (Sunndal Næringsforening)
  • Skolene / grunnskoler og barnehager (Sunndal kommune), videregående skole (Møre og Romsdal fylkeskommune)
  • SUNS / samarbeidsarena kommune/næringsliv, koordinator og prosjektgjennomfører

Arbeidet har vært utført innen rammene av den nasjonale entreprenørsatsinga i regi av organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE).

Aktiviteter, ansvar og tidsplan er organisert i et felles årshjul, der både barnehagene, grunnskolen, Sunndal videregåande skole og Sunndal voksenopplæring inngår.

 

Prosjekt Øvre Sunndal, infotiltak og rekruttering

Prosjekteier: Gjøra Bygdeutvikling (GBU) – SUNS
Utfører: GBU og SUNS v/bygdeutvikler i engasjement
Finansiering: Miljørdirektoratet, Fylkesmannen, SUNS, Su kommune + egenfinans/innsats
Varighet: 3-årig 2016 – 2018

Gjøra Bygdeutvikling (GBU) står bak Prosjekt Øvre Sunndal. Fra april 2016 ble bygdeutvikler Egil Thorsen ansatt i en engasjementsstilling knyttet til prosjektet. SUNS er arbeidsgiver for stillingen og har ansvar for økonomien i prosjektet.

Drift i 2016 ble gjennomført iht. prosjektplan og -budsjett. Driften i 2017 var noe underfinansiert. Fra oktober 2017 har hovedfokuset vært på arbeid med infosenter for laks/ørret i Sunndalsporten. Dette ble åpnet 01.06.18. Miljødirektoratet har vært en sentral medspiller for å få etablert senteret.

Prosjektet er et samarbeid mellom GBU (prosjekteier), Miljødirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sunndal kommune og SUNS.

Sunndalskonferansen

Prosjekteier: SNF, SUNS og Sunndal Sparebank
Utfører: Prosjektgruppe + SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering + egeninntekt
Varighet: 2016 – 2018

Etablert i 2010 som del av «Sunndal 2013», i et samarbeid mellom Sunndal Næringsforening, Sunndal Sparebank og SUNS. Konferansen gjennomføres i tilknytning til spilleperioden for musikkspillet om «Lady Arbuthnott».

Samarbeidet er gjennomført i tråd med en 3-årig avtale mellom eierne fra 2016, inkludert to næringspriser: Storskrymten og Årets gründer.

Newtonsenter

Prosjekteier: Hydro, Sunndal kommune m.fl.
Utfører: SUNS
Finansiering: Sunndal kommune
Varighet: 2017 – 2018

På oppdrag fra Sunndal kommune har en styringsgruppe med representanter fra Sunndal kommune, Hydro, Statkraft, Statnett og Sunndal vidaregåande skole arbeidet for å få etablert et Newtonsenter i Sunndal. SUNS har utført prosjektledelsen.

I tråd med forprosjektet framlagt av styringsgruppa i juni 2018 signerte Hydro og Sunndal kommune en avtale om å etablere et Newtonsenter lokalisert i det gamle laboratoriebygget ved Hydro. Kommunen, fylkeskommunen, banker og flere bedrifter har gitt tilsagn om å bidra til å finansiere etableringa av senteret, som planlegges åpnet i 2019.

Reiseliv, handel og kultur

Prosjekteier: Prosjektgruppe + SUNS
Utfører: Prosjektgruppe + SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering + egeninntekt
Varighet: 2017
Videreføres: 2018

Oppfølging av satsing i Næringsplana: Byutvikling Sunndalsøra. Samarbeid om ny felles satsing på Handel-Reiseliv-Kultur. Prosjektet har vært gjennomført som en pilot i 2017 med eget sommermagasin og felles aktiviteter, og i nært samarbeid med Sunndal kommune. Satsinga videreføres i 2018, da det også skal utarbeides en strategi for videre reiselivssatsing i Sunndal.