Årsrapport
2016
Skroll ned Til toppen

Prosjekt

Oversikt over de prosjektene SUNS har vært involvert i 2016/17.

SuSu-programmet

Prosjekteier: Sunndal og Surnadal kommuner
Utfører: SUNS+Surnadal kommune, avd utvikling/næring
Finansiering: Kommunene, M&R fk og lokalt næringsliv
Varighet: 2014 – 2017

I 2013 vedtok kommunestyrene i Sunndal og Surnadal en avtale for samarbeid om næringsutvikling for perioden 2014-17 gjennom det såkalte SuSu-Programmet. Programmet legger til grunn at rekrutteringsarbeid og bedriftsrettede tiltak i to næringssterke kommune skal bygge opp under visjonen om en døgnåpen region i vekst. Avtaleparter og hovedbidragsytere er Sunndal og Surnadal kommuner. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter programmet økonomisk og deltar som observatør.

Et styre på 8 personer leder arbeidet; 2 politikere og 2 fra næringslivet i hver kommune.  SUNS og næringsavdelinga i Surnadal kommune utfører programarbeidet.

Basert på 3 års drift, ved utgangen av 2016, vurderer Programstyret SuSu-Programmet som ei vellykka satsing. Dette bygger på følgende:

  1. Gjennom SuSu-Programmet er det etablert gode strukturer og en god kultur for samarbeid om næringsutvikling mellom Surnadal og Sunndal.
  2. Programmet ligger an til å levere godt på angitte hovedmål og satsingsområder.
  3. Særlig kan satsingen på bedriftsrettede tiltak vise til gode resultater: Per utgangen av 2016 har Programmet har gitt tilsagn om 5,6 mill kr i tilskudd til 46 prosjekter med samlet budsjett på 33,6 mill kr som skal gi 129 arbeidsplasser
  4. Visjonen om en døgnåpen region har kommet et langt skritt nærmere. Todalsfjordprosjektet ser ut til å kunne gå fra plan til realisering tidlig på 2020-tallet.

Programstyret går inn for at samarbeidet om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal skal videreføres fra 2018, med fokus bla tiltak som styrker Indre Nordmøre som arbeids- og boregion og bygger opp under den vekstimpulsen som Todalsfjordprosjektet vil gi. Endelig beslutning om nivå og innretning på et evt videreført arbeid ligger hos kommunestyrene i Sunndal og Surnadal.

Entreprenørskap og rekruttering

Prosjekteier: Skolene, lokalt næringsliv og SUNS
Utfører: SUNS
Finansiering: Renter KOMP, SUNS, Su kommune og lokalt næringsliv
Varighet: 2014 – 2017

Etablert og i drift fra 2006. Styret i SUNS vedtok 24.02.14 å videreføre entreprenørskapsarbeidet og Idéfestivalen for kommende 4-års periode under en felles paraply kalt «Prosjekt Entreprenørskap og rekruttering 2014 – 17». Prosjektet er et spleiselag mellom kommunen og lokalt næringsliv og blir utført i et partnerskap mellom skolene, næringslivet og SUNS (prosjektledelse).

Aktiviteter, ansvar og tidsplan er organisert i et felles årshjul der både barnehagene, grunnskolen, Sunndal videregåande skole og Sunndal voksenopplæring inngår.

I 2016 var totalt 1550 personer (flest barn og unge) med på en aktivitet som var en del av entreprenørskapsarbeidet i Sunndal. 170 bedrifter deltok i arbeidet, og i tråd med årshjulet ble det gjennomført 10 møter elev-bedrift på ulike aldersnivå i skoleløpet.

Prosjekt Øvre Sunndal

Prosjekteier: Gjøra Bygdeutvikling (GBU) – SUNS
Utfører: GBU og SUNS v/bygdeutvikler i engasjement
Finansiering: Miljørdirektoratet, Fylkesmannen, SUNS, Su kommune + egenfinans/innsats
Varighet: 3-årig 2016 – 2018

Gjøra Bygdeutvikling (GBU) står bak Prosjekt Øvre Sunndal. Fra april 2016 ble bygdeutvikler Egil Thorsen ansatt i en engasjementsstilling knyttet til prosjektet. SUNS er arbeidsgiver for stillingen og har ansvar for økonomien i prosjektet.

Prosjektet skal bidra til etablering av et infosenter for laks i Sunndalsporten samt ulike tilretteleggings- og næringsutviklingstiltak med utgangspunkt i vernekvaliteten i bla. Åmotan landskapsvernområde, Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen landskapsvernområde.

Prosjektet er et samarbeid mellom GBU (prosjekteier), Miljødirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune/Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sunndal kommune og SUNS.

Samarbeid med SNF

Prosjekteier: Sunndal Næringsforening
Utfører: SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering + egeninntekt
Varighet: Løpende

Samarbeid med Sunndal Næringsforening (SNF). Tilrettelegging og drift av Økonomiforum, Handelsforum og Næringsforum. Reiselivsforum er også i gang.

Sunndalskonferansen

Prosjekteier: SNF, SUNS og Sunndal Sparebank
Utfører: Prosjektgruppe + SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering + egeninntekt
Varighet: 2016 – 2018

Etablert i 2010 som del av «Sunndal 2013». Samarbeidet videreført i ny 3-årig avtale mellom eierne fra 2016, inkludert 2 næringspriser: Storskrymten og Årets gründer.

hoppid.no

Prosjekteier: MRFK, Innovasjon Norge, Fylkesmannen
Utfører: SUNS på vegne Sunndal kommune
Finansiering: Tilskudd fra MRFK
Varighet: 2013 – 2016

Førstelinjetjeneste for nyetablerere. Del av SUNS løpende arbeid med etablererveiledning og bedriftsutvikling. Tillegg 2015 og 16: Ekstratilskudd til gründermobilisering. Ny avtale 2017 – 2020 på gang.

Support Aura NH

Prosjekteier: Aura Næringshage
Utfører: SUNS
Finansiering: Aura NH (tilskudd fra SIVA og MRFK)
Varighet: 2015 – 2017

Support i drift av Aura Næringshage og Aura Kulturhage. Aura NH kjøper styresupport og prosjektledelse fra SUNS. SIVA besluttet å fase Aura NH ut av næringshageprogrammet fra 2017. Selskapet er under avvikling.

Fremtidens smoltproduksjon

Prosjekteier: SUNS og Nofima
Utfører: SUNS og Nofima
Finansiering: Prosjektfinansiering + egeninntekt
Varighet: 2016

Arrangør av konferansen «Fremtidens smoltproduksjon». Videreføring av samarbeid mellom SUNS og Nofima. Konferansen arrangeres hvert 2.år. Konferansen i 2016 den tredje i rekken. Neste konferanse i 2018.

Inkludering i arbeidsliv

Prosjekteier: SUNS
Utfører: SUNS
Finansiering: MRFK og Sunndal kommune
Varighet: 2016 – 2017

Prosjekt inkludering i arbeidsliv for å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet og fremme integrering. Utprøving av 2 tiltak: Etablererlab og Småjobbsentral. Samarbeid med Sunndal kommune Innvandrertjenesten, NAV og Trollheim AS.

Reiseliv, handel og kultur

Prosjekteier: Prosjektgruppe + SUNS
Utfører: Prosjektgruppe + SUNS
Finansiering: Prosjektfinansiering + egeninntekt
Varighet: 2017

Nytt prosjekt fra 2017. Bredt samarbeid om ny satsing. Oppfølging av prioritert satsing i Næringsplana: Byutvikling Sunndalsøra. Samarbeid Handel-Reiseliv-Kultur om bla felles Sommermagasin og Årshjul. Utprøving i 2017.