Årsrapport
2017

Strategi

Næringsplan 2015 – 2020

Hovedrammene for Sunndal Næringsselskap AS (SUNS) sin virksomhet er fastlagt i gjeldende næringsplan for Sunndal kommune 2015 – 2020, vedtatt av Sunndal kommunestyre 02.09.15. I vedtaket heter det:

Sunndal næringsselskaps rolle som koordinerende ledd for alt bedriftsrettet næringsutviklingsarbeid i Sunndal videreføres i perioden. Det bevilges inntil kr 1 500 000 i grunnfinansiering av Sunndal næringsselskap og inntil kr 1 000 000 til tilskuddsmidler til næringsformål disponert av næringsselskapet per år i planperioden. Midlene finansieres innenfor næringsfondets rammer som tidligere.

Næringsplanen beskriver videre fem prioriterte satsinger for planperioden, og en årlig ramme på 2 mill kr til gjennomføring av tiltak innen disse satsingsområdene:

  • Byutvikling
  • Kompetanse for framtida
  • Akvakultur og teknologiutvikling
  • Offentlig gründerskap
  • Utvikling av aluminiumsindustrien i Sunndal

En årlig bevilgning til nevnte satsinger er så langt ikke gitt, men det er prosjektbasert aktivitet i gang innen flere av satsingsområdene. Jfr. kap. 3 Prosjekt

 

Bestillingsdokument

I tråd med kommunestyrets vedtak ifbm forvaltningsrevisjonsrapporten om næringsarbeidet i Sunndal kommune (2014) er det utarbeidet et dokument som beskriver hvilke oppgaver SUNS skal utføre for de midlene som kommunen overfører til selskapet. Bestillingsdokument ble godkjent av Sunndal kommunestyre i møte 15.06.16.

Strategiplan for SUNS

Styret utarbeidet i 2016 en egen strategiplan for SUNS 2016-2020 som bygger på næringsplanen, vedtatt av kommunestyret i 2015.