Årsrapport
2016

Strategi

Næringsplan 2015 – 2020

Hovedrammene for Sunndal Næringsselskap AS (SUNS) sin virksomhet er fastlagt i gjeldende næringsplan for Sunndal kommune 2015 – 2020, vedtatt av Sunndal kommunestyre 02.09.15. I vedtaket heter det:

Sunndal næringsselskaps rolle som koordinerende ledd for alt bedriftsrettet næringsutviklingsarbeid i Sunndal videreføres i perioden. Det bevilges inntil kr 1 500 000 i grunnfinansiering av Sunndal næringsselskap og inntil kr 1 000 000 til tilskuddsmidler til næringsformål disponert av næringsselskapet per år i planperioden. Midlene finansieres innenfor næringsfondets rammer som tidligere.

Næringsplanen beskriver fem prioriterte satsinger for planperioden og en samlet ramme på 2 mill kr /år til disse satsingene bevilget over næringsfondet:

  • Byutvikling
  • Kompetanse for framtida
  • Akvakultur og teknologiutvikling
  • Offentlig gründerskap
  • Utvikling av aluminiumsindustrien i Sunndal

Bevilgning til nevnte satsinger er så langt ikke gitt. I kommunestyrets vedtak ved behandling av næringsplanen heter det:

Kommunestyret vil søke å sikre at næringsfondet tilføres midler hvert år, slik at fondet fortsetter å være et sentralt virkemiddel i kommunens næringsarbeid. Den årlige rammen for næringsutviklingsarbeid i Sunndal vedtas i forbindelse med rulleringen av budsjett og økonomiplan.

Bestillingsdokument

I kommunestyrets vedtak ifbm forvaltningsrevisjonsrapporten om næringsarbeidet i Sunndal kommune (2014) ble det vedtatt at det skal utarbeides et dokument som beskriver hvilke oppgaver SUNS skal utføre for de midlene som kommunen overfører til selskapet. Forslag til «Bestillingsdokument» utarbeidet i samråd mellom SUNS og Rådmannen ble godkjent av Sunndal kommunestyre i møte 15.06.16.

Strategiplan for SUNS

Styret har i 2016 utarbeidet en egen strategiplan for SUNS 2016-2020 som bygger på  næringsplanen vedtatt av kommunestyret i 2015.