Årsrapport
2017

Virkemidler

Tilskudd og rådgivning

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning iht partnerskapsavtale mellom Sunndal kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune (hoppid.no) og Innovasjon Norge.

SUNS har i 2017 ytt tilskudd med kr 1.106.814,- (2016: kr 1.474.313) og ytt rådgiving til 37 etablerere, bedrifter og prosjekter (2016: 42), hvorav 11 (2016: 9) har resultert i nye bedrifter. SUNS sin medvirkning til etablering av arbeidsplasser ved nevnte tilskudd og rådgiving er beregnet til 18 årsverk (2016: 11 årsverk).

I tråd med gjeldende næringsplan og kommunale vedtak for perioden 2015-20 fikk SUNS tilført kr 1.000.000 i tilskuddsmidler fra næringsfondet. For 2017 ble tilskuddsposten styrket med kr 140.000 i hoppid-midler fra fylkeskommunen.

Aksjekapital

Gjennom Sunndal kommunes kapitalfond for aksjekjøp, kan kommunen gå inn med aksjekapital ved etablering av nye, og videreutvikling av eksisterende bedrifter i Sunndal.

Aksjekjøp skal ses i sammenheng med prioriterte satsinger i næringsplanen. Kommunens eierandel kan ikke utgjøre mer enn 30%. SUNS forbereder sak om evt. kjøp av aksjer i selskap og legger sin innstilling fram for Sunndal kommune til vedtak.

SUNS foretar også kjøp av aksjer med egne midler, der formålet med eierskapet er av strategisk karakter. Oversikt over SUNS sine aksjeposter framgår av notene til årsregnskapet.

Samarbeid og dialog

SUNS har i 2017 deltatt i styrearbeid i flere bedrifter der selskapet har eierinteresser, samt i styrings-/prosjektgrupper for prosjekter som selskapet er involvert i. Administrasjonen og styremedlemmer i SUNS, er også delaktig på flere samarbeidsarenaer av faglig og næringspolitisk karakter, lokalt og regionalt.

Administrasjonen i SUNS har et godt samarbeid med og utfører administrative tjenester for Sunndal Næringsforening.

Som ledd i SUNS og Sunndal kommunes dialog med lokalt næringsliv gjennomfører styreleder, daglig leder og rådmannen “Næringsprat” med lokale bedrifter.

SUNS har vært utførende for samarbeidet om en ny, felles reiselivssatsing i Sunndal fra 2017 og gjennom dette arbeidet hatt en aktiv dialog med aktører innen reiseliv, handel og kultur. Arbeidet blir videreført i 2018, og skal bl.a. lede fram til en ny reiselivsstrategi for Sunndal fra 2019.

I tråd med næringsplanen ble det første årlige dialogmøtet næringsliv-kommune gjennomført i april 2017. Deltakere var medlemmene i Økonomi- og planutvalget, styret i Sunndal Næringsforening og styret i SUNS. Gjensidig informasjon og aktuelle satsinger var hovedtema i møtet. Møtet var tilrettelagt av SUNS.

Næringshuset

I 2006 – 07 ble det tidligere post- og telebygget i Auragata kjøpt og ombygd til næringshageformål i regi av Mongstu Eiendom AS, et datterselskap av SNE. Gjennom selskapet Aura Næringshage AS, inngikk denne samlokaliseringa i SIVAs nasjonale næringshageprogram fram til 01.01.2017, da selskapet ble avviklet.

Fra 2017 er det SUNS som yter rådgiving og tilbyr kontorplass til oppstartsbedrifter i kontorfellesskapet i Næringshuset (tidligere Aura Næringshage), mens ansvaret for utleie av kontorlokaler og drift av samlokaliseringa, tilligger Mongstu Eiendom AS.

Sunndalsfond og KOMP-midler

Sunndal fikk tildelt 18,8mill kr kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift for perioden 2005 – 07. Av disse midlene ble:

  • 7 mill kr tildelt til gjennomføring av flere større næringsprosjekter i perioden 2004–11
  • 11,8 mill avsatt i Sunndalsfondet, herav 10 mill kr til framskynding av Todalsfjordsambandet.

Rentene fra Sunndalsfondet kan disponeres til prioriterte næringsutviklingstiltak. I tillegg kan inntil 20% av hovedstolen disponeres til nærings- og/eller bedriftsutviklingstiltak med krav om tilbakeføring. Styret i SUNS har ansvaret for å forvalte KOMP-midlene og Sunndalsfondet.

Status per 31.12.17:

n
Sunndalsfondet øremerket Todalsfjordsambandet - Herav EK-bevis i Sunndal Sparebank 2,421 mill. 10 mill NOK
Sunndalsfondet, ikke øremerket 1,790 mill NOK
Renteinntekter – akkumulert 0,869 mill NOK
SUM 12,659 mill NOK

Styret i SUNS har vedtatt å bevilge inntil 3,33 mill kr til planarbeid for å framskynde realiseringa av Todalsfjordprosjektet. Dette basert på en 3-delt finansieringsmodell av et samla kostnadsestimat på 10 mill kr, fordelt med 1/3 på Møre og Romsdal fylkeskommune, 1/3 KOMP-midler fra Sunndal og 1/3 KOMP-midler fra Surnadal. Planarbeidet skal utføres av Statens Vegvesen på vegne av fylkeskommunen som vegeier.