Virkemidler

Tilskudd og rådgivning

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning iht partnerskapsavtale mellom Sunndal kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune (hoppid.no) og Innovasjon Norge.

SUNS har i 2018 ytt tilskudd med kr 1.103.992,- (2017: kr 1.106.814) og ytt rådgiving til 57 etablerere, bedrifter og prosjekter (2017: 37), hvorav 20 (2017: 19) har resultert i nye bedrifter. SUNS sin medvirkning til etablering av arbeidsplasser ved nevnte tilskudd og rådgiving er beregnet til 24 årsverk (2017: 18 årsverk).

I tråd med gjeldende næringsplan og kommunale vedtak for perioden 2015-20 fikk SUNS tilført kr 1.000.000 i tilskuddsmidler fra næringsfondet. For 2018 ble tilskuddsposten styrket med kr 84.865 i hoppid-midler fra fylkeskommunen og kr 184.400 i utbytte fra SuCom AS.

Aksjekapital

Gjennom Sunndal kommunes kapitalfond for aksjekjøp, kan kommunen gå inn med aksjekapital ved etablering av nye, og videreutvikling av eksisterende bedrifter i Sunndal.

Aksjekjøp skal ses i sammenheng med prioriterte satsinger i næringsplanen. Kommunens eierandel kan ikke utgjøre mer enn 30%. SUNS forbereder sak om evt. kjøp av aksjer i selskap og legger sin innstilling fram for Sunndal kommune til vedtak. Det har ikke vært kjøpt aksjer med midler fra kommunens kapitalfond i 2018.

SUNS foretar også kjøp av aksjer med egne midler, der formålet med eierskapet er av strategisk karakter. Oversikt over SUNS sine aksjeposter framgår av notene til årsregnskapet.

Samarbeid og dialog

SUNS har i 2018 deltatt i styrearbeid i flere bedrifter der selskapet har eierinteresser, samt i styrings-/prosjektgrupper for prosjekter som selskapet er involvert i. Administrasjonen og styremedlemmer i SUNS, er også delaktig på flere samarbeidsarenaer av faglig og næringspolitisk karakter, lokalt og regionalt.

Administrasjonen i SUNS har et godt samarbeid med og utfører administrative tjenester for Sunndal Næringsforening.

Som ledd i SUNS og Sunndal kommunes dialog med lokalt næringsliv gjennomfører styreleder, daglig leder og rådmannen “Næringsprat” med lokale bedrifter.

Under ledelse av ei styringsgruppe nedsatt av Økonomi- og planutvalget har SUNS i 2017 og 2018 stått for gjennomføring av tiltakinnen en ny, felles reiselivssatsing basert på samarbeid og aktiv dialog med aktører innen reiseliv, handel og kultur. Arbeidet ledet fram til forslag til en ny «Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022» som ble godkjent i Sunndal kommunestyre i mars 2019.

I tråd med næringsplanen ble det årlige dialogmøtet næringsliv-kommune gjennomført i april 2018. Deltakere var medlemmene i Økonomi- og planutvalget, styret i Sunndal Næringsforening og styret i SUNS. Gjensidig informasjon og aktuelle satsinger var hovedtema i møtet. Møtet var tilrettelagt av SUNS.

Næringshuset

I 2006 – 07 ble det tidligere post- og telebygget i Auragata kjøpt og ombygd til næringshageformål i regi av Mongstu Eiendom AS, et datterselskap av Sunndal Næringseiendom AS. Gjennom selskapet Aura Næringshage AS inngikk denne samlokaliseringa i SIVAs nasjonale næringshageprogram fram til 01.01.2017. Fra 2017 har SUNS hatt ansvaret for rådgiving til nyetablerte. SUNS kan også tilby kontorplass til oppstartsbedrifter i Næringshuset

Huseier, med ansvar for utleie og drift av Næringshuset, er Mongstu Eiendom AS.

Sunndalsfond og KOMP-midler

Sunndal fikk tildelt 18,8mill kr kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift for perioden 2005 – 07. Av disse midlene ble:

  • 7 mill kr tildelt til gjennomføring av flere større næringsprosjekter i perioden 2004–11
  • 11,8 mill avsatt i Sunndalsfondet, herav 10 mill kr til framskynding av Todalsfjordsambandet.

Rentene fra Sunndalsfondet kan disponeres til prioriterte næringsutviklingstiltak. I tillegg kan inntil 20% av hovedstolen disponeres til nærings- og/eller bedriftsutviklingstiltak med krav om tilbakeføring. Styret i SUNS har ansvaret for å forvalte KOMP-midlene og Sunndalsfondet.

I 2018 vedtok styret å bevilge 1,5 mill fra KOMP-midlene til realisering av Newtonsententeret.

Status per 31.12.18:

n
Sunndalsfondet øremerket Todalsfjordsambandet - Herav EK-bevis i Sunndal Sparebank 2,421 mill. 10 mill NOK
Rest ikke øremerket + renteinntekter akkumulert 1,069 mill NOK
KOMP-midler Newtonsenter 1,500 mill NOK
SUM 12,569 mill NOK

Styret vedtok i 2017 å bevilge inntil 3,33 mill kr til planarbeid for å framskynde realiseringa av Todalsfjordprosjektet. Dette basert på en 3-delt finansieringsmodell av et samla kostnadsestimat på 10 mill kr, fordelt med 1/3 på Møre og Romsdal fylkeskommune, 1/3 KOMP-midler fra Sunndal og Surnadal. Planarbeidet utføres av Statens Vegvesen på vegne av fylkeskommunen som vegeier. I henhold til en avtale mellom partene inngått i april 2019, er kostnadsestimatet nedjustert til 6 mill kr og bidraget fra hver av partene redusert til inntil 2 mill kr.