Årsrapport
2016

Virkemidler

Tilskudd og rådgivning

SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning iht partnerskapsavtale mellom Sunndal kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune (hoppid.no) og Innovasjon Norge.

SUNS har i 2016 ytt tilskudd med kr 1.474.313,- (2015: kr 1.144.827) og ytt rådgiving til 42 etablerere, bedrifter og prosjekter (2015: 49), hvorav 9 (2015: 17) har resultert i nye bedrifter. SUNS sin medvirkning til etablering av arbeidsplasser ved nevnte tilskudd og rådgiving er beregnet til 11 årsverk (2015: 20 årsverk).

I tråd med gjeldende næringsplan og kommunale vedtak for perioden 2015-20 fikk SUNS tilført kr 1.000.000 i tilskuddsmidler fra næringsfondet. For 2016 ble tilskuddsposten styrket med kr 100.000 i hoppid-midler fra fylkeskommunen og kr 200.000 i utbytte fra SuCom.

Aksjekapital

Gjennom Sunndal kommunes kapitalfond for aksjekjøp, kan kommunen gå inn med aksjekapital ved etablering av nye, og videreutvikling av eksisterende bedrifter i Sunndal. Aksjekjøp skal ses i sammenheng med prioriterte satsinger i næringsplanen. Kommunens eierandel kan ikke utgjøre mer enn 30%. SUNS forbereder sak om evt. kjøp av aksjer i selskap og legger sin innstilling fram for Sunndal kommune til vedtak.

SUNS foretar også kjøp av aksjer med egne midler, der formålet med eierskapet er av strategisk karakter. Oversikt over SUNS sine aksjeposter framgår av notene til årsregnskapet.

Samarbeid og dialog

SUNS har i 2016 deltatt i styrearbeid i flere bedrifter der selskapet har eierinteresser, samt i styrings-/prosjektgrupper for prosjekter som selskapet er involvert i. Administrasjonen og styremedlemmer i SUNS, er også delaktig på flere samarbeidsarenaer av faglig og næringspolitisk karakter, lokalt og regionalt.

Administrasjonen i SUNS har et godt samarbeid med og utfører administrative tjenester for Sunndal Næringsforening.

Som ledd i SUNS og Sunndal kommunes dialog med lokalt næringsliv gjennomfører styreleder, daglig leder og rådmannen “Næringsprat” med lokale bedrifter.

I regi av SuSu-programmet (se Prosjekt, SuSu-programmet) ble det etablert en ny dialogarena fra 2014: Nettverkstreff ved aktuelle bedrifter i Sunndal og Surnadal for representanter fra politikk og næringsliv. I april 2016 var Hycast vertskap for et slik treff.

Aura Næringshage

I 2006 -–07 ble det tidligere post- og telebygget i Auragata / Mongstugata kjøpt og ombygd til næringshageformål i regi av Mongstu Eiendom AS, et datterselskap av SNE.

Aura Næringshage har vært en del av SIVAs nasjonale næringshageprogram med formål å tilrettelegge for nye kunnskapsbaserte og framtidsrettede arbeidsplasser i Sunndal og Nesset. SIVA besluttet å fase Aura NH og 7 andre næringshager rundt om i landet ut av programmet fra 01.01.2017. Dette som ledd i innføring av en ny finansieringsmodell.

Fra 2017 vil satsing på gründere og tilbud om samlokalisering for aktuelle bedrifter i Sunndal og Nesset bli videreført gjennom SUNS og Nesset Næringsforum. Eiendoms-selskapet Mongstu Eiendom AS blir ikke berørt av omleggingen, og samlokaliseringa i Sunndal vil bli videreført under sitt nye navn Næringshuset, Auragata 3.

Sunndalsfond og KOMP-midler

Sunndal fikk tildelt 18,8mill kr kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift for perioden 2005 – 07. Av disse midlene ble:

  • 7 mill kr tildelt til gjennomføring av flere større næringsprosjekter i perioden 2004–11
  • 11,8 mill avsatt i Sunndalsfondet, herav 10 mill kr til framskynding av Todalsfjordsambandet.

Rentene fra Sunndalsfondet kan disponeres til prioriterte næringsutviklingstiltak. I tillegg kan inntil 20% av hovedstolen disponeres til nærings- og/eller bedriftsutviklingstiltak med krav om tilbakeføring. Styret i SUNS har ansvaret for å forvalte KOMP-midlene og Sunndalsfondet.

Status per 31.12.16:

Sunndalsfondet øremerket Todalsfjordsambandet 10 mill NOK
Sunndalsfondet, ikke øremerket 1,789 mill NOK
Renteinntekter – akkumulert 1,049 mill NOK
SUM 12,835 mill NOK

Styret i SUNS har vedtatt å bevilge inntil 3,33 mill kr til planarbeid for å framskynde realiseringa av Todalsfjordprosjektet. Dette basert på en 3-delt finansieringsmodell av et samla kostnadsestimat på 10 mill kr, fordelt med 1/3 på Møre og Romsdal fylkeskommune, 1/3 KOMP-midler fra Sunndal og 1/3 KOMP-midler fra Surnadal. Planarbeidet skal utføres av Statens Vegvesen på vegne av fylkeskommunen som vegeier.